Gebruiksvoorwaarden

1. BINDEND EFFECT. Dit is een bindende overeenkomst tussen u en Dragon Ball Z Dokkan Battle Hack Cheats ( “ons”, “wij”, “Company”). Door het gebruik van de website zich op http://dragonballzdokkanbattlehackcheat.com (de “Site”), ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien op enig moment deze gebruiksvoorwaarden onacceptabel vindt u, moet u onmiddellijk te verlaten de site en alle gebruik ervan.

2. PRIVACYBELEID. Wij respecteren uw privacy en u toelaten om de behandeling van uw persoonlijke gegevens te controleren. Een compleet overzicht van onze huidige privacy policy kunt u vinden door hier te klikken . Onze privacy policy is uitdrukkelijk opgenomen in deze Overeenkomst door deze verwijzing.

3. Toepasselijk recht. Deze Gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en onderworpen aan de wetten van Californië en de Verenigde Staten, zonder verwijzing naar de regels met betrekking tot wetsconflicten. Deze site is bedoeld voor gebruik door particulieren in de Verenigde Staten van Amerika.

4. MINIMUMLEEFTIJD. Je moet minimaal 18 jaar zijn om toegang te krijgen tot en deel te nemen op deze site. U garandeert en garandeert u minstens 18 jaar oud en zijn in staat om deze overeenkomst vanuit een juridisch perspectief aan te gaan.

5. EBOOK aanmeldingen en mailings. U heeft de mogelijkheid, maar niet de verplichting, aan te melden en ontvang een gratis eBook van ons. Mocht u dit doet, gaat u akkoord met verdere e-mailings van ons te ontvangen van commerciële aard.

6. e-mailcommunicatie. Wanneer u contact met ons opneemt, stemt u uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord om e-reacties van ons ontvangt. Deze e-mailberichten kunnen commerciële of niet-commercieel van aard zijn. Niet-commerciële e-mails kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, administratieve kwesties en aankondigingen van wijzigingen in deze Voorwaarden, het privacybeleid of andere documentatie ter plaatse.

7. GEBRUIK VAN SOFTWARE. Vennootschap kan bepaalde software voor u beschikbaar via de site te maken. Als u software te downloaden van de site, de software, inclusief alle bestanden en afbeeldingen opgenomen in of gegenereerd door de software en bijbehorende data (gezamenlijk “Software”) worden geacht te zijn in licentie gegeven aan u door Company, voor uw persoonlijk, niet-commercieel, thuis gebruik alleen. Company ook niet de titel of de intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan de Software and Company behoudt het volledige eigendomsrecht op de software en alle intellectuele eigendomsrechten daarin rechten. Je mag niet verkopen, distribueren of reproduceren van de software, noch mag u decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins de Software om te zetten in een menselijk waarneembare vorm. Alle handelsmerken en logo’s zijn eigendom van Company of haar licentiegevers en je mag niet kopiëren of gebruiken ze op geen enkele manier.

8. GEBRUIKERSINHOUD. Met het plaatsen, het downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins verspreiden van informatie of andere inhoud ( “User Content”) naar de site, verleent u Company, zijn filialen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers van een permanente , niet-exclusieve licentie om Gebruikersinhoud te gebruiken in verband met de werking van het Internetbedrijf van Company, zijn filialen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het recht om te kopiëren, verspreiden, verzenden, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren Gebruikers Content. Je zal niet worden gecompenseerd voor elke gebruiker Content. U gaat ermee akkoord dat de Vennootschap kan publiceren of anderszins openbaar maken van uw naam in verband met uw gebruikersnaam Content. Door het plaatsen van Gebruikers Inhoud op de site, garandeert en verklaart u dat u de rechten bezit op de Gebruiker Inhoud of anderszins gemachtigd te plaatsen, te verspreiden, te tonen, uit te voeren, door te sturen, of anderszins Gebruikers Inhoud te verdelen.

9. NALEVING intellectuele eigendomsrechten. Bij de toegang tot de site, gaat u akkoord met de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Uw gebruik van de site is te allen tijde beheerst door en onderworpen aan de wetten met betrekking tot de auteursrechten en het gebruik van intellectueel eigendom. Je gaat ermee akkoord geen uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te verspreiden informatie of inhoud (gezamenlijk “Content”) in strijd met de auteursrechten, handelsmerken of ander intellectueel eigendom of eigendomsrechten van een derde partij. U stemt ermee in zich te houden aan wetten met betrekking tot de auteursrechten en het gebruik van intellectueel eigendom, en gij zult als enige verantwoordelijk voor eventuele schendingen van alle relevante wetten en voor alle inbreuken op rechten van derden veroorzaakt door alle inhoud die u bieden of te verzenden, of dat mogelijk is of verzonden met behulp van uw gebruikers-ID. De bewijslast dat een Content geen enkele wet of rechten van derden wordt geschonden berust uitsluitend bij u. Alle Digital Millennium Copyright Act zaken worden verwerkt in overeenstemming met ons DMCA-beleid, waartoe u toegang hebt via de DMCA link onderaan de pagina.

10. ongepaste inhoud. Je gaat ermee akkoord geen uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te verspreiden een Inhoud die (a) smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend, of bedreigend; (b) advocaten of gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit enige toepasselijke lokale, provinciale, nationale of buitenlandse wet- of regelgeving zou kunnen vormen, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid te geven of anderszins schenden; (c) adverteert of anderszins werft fondsen of een verzoek voor goederen of diensten; of (d) geeft medisch advies aan andere gebruikers. Onderneming behoudt zich het recht voor om uw ontvangst, transmissie te beëindigen of andere distributie van dergelijk materiaal met behulp van de site, en, indien van toepassing, een dergelijk materiaal van haar servers te verwijderen. Vennootschap is voornemens om volledig samenwerken met wetshandhavers of instanties in het onderzoek naar schending van deze Voorwaarden of de van toepassing zijnde wetten.

11. handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Bij de toegang tot de site, gaat u akkoord met de wet te gehoorzamen en de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Uw gebruik van de site is te allen tijde beheerst door en onderworpen aan de wetten met betrekking tot de auteursrechten en het gebruik van intellectueel eigendom. Je gaat ermee akkoord geen uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te verspreiden informatie of inhoud (gezamenlijk “Content”) in strijd met de auteursrechten, handelsmerken of ander intellectueel eigendom of eigendomsrechten van een derde partij. U stemt ermee in zich te houden aan wetten met betrekking tot de auteursrechten en het gebruik van intellectueel eigendom, en gij zult als enige verantwoordelijk voor eventuele schendingen van alle relevante wetten en voor alle inbreuken op rechten van derden veroorzaakt door alle inhoud die u bieden of te verzenden, of dat mogelijk is of verzonden met behulp van uw account. De bewijslast dat een Content geen enkele wet of rechten van derden wordt geschonden berust uitsluitend bij u.

12. geen garanties. WE WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES. We maken DE SITE BESCHIKBAAR “AS IS” ZONDER ENIGE GARANTIE. U NEEMT HET RISICO VAN ALLE SCHADE OF VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE OF DE SERVICE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WE UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIE, expliciet of impliciet, MET BETREKKING TOT DE SITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of inbreuk. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SITE OF DE SERVICE AAN UW EISEN VOLDOET OF DAT DE WERKING VAN DE SITE OF DE SERVICE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN.

13. beperkte aansprakelijkheid. Onze aansprakelijkheid tegenover u is beperkt. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE (waaronder, maar niet beperkt tot, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS, ONGEACHT DE VOORZIENBAARHEID VAN DEZE SCHADE ) ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE ANDERE MATERIALEN OF DIENSTEN door ons aan u. Deze beperking is van toepassing ongeacht of de schade het gevolg zijn van schending van het contract, onrechtmatige daad, of enige andere wettelijke theorie of vorm van de actie.

14. gerelateerde sites. We hebben geen controle over en is niet aansprakelijk voor websites of materialen van derden. Wij werken samen met een aantal partners, waarvan de internetsites kunnen worden gekoppeld aan de site. Omdat we geen controle hebben over de inhoud en de prestaties van deze partner en affiliate sites, we geven geen garanties over de nauwkeurigheid, actualiteit, de inhoud of de kwaliteit van de door dergelijke sites informatie en we nemen geen verantwoordelijkheid voor onbedoelde, verwerpelijk, onjuist , misleidende of onwettige inhoud die op deze sites mogen verblijven. Op dezelfde manier, van tijd tot tijd in verband met uw gebruik van de site, kunt u toegang hebben tot content items (waaronder, maar niet beperkt tot, websites) die eigendom zijn van derden. U erkent en aanvaardt dat wij geen garanties over, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, actualiteit, de inhoud of de kwaliteit van deze inhoud van derden, en dat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, deze gebruiksvoorwaarden zal uw gebruik van regeren en alle inhoud van derden.

15. VERBODEN GEBRUIK. We leggen bepaalde beperkingen op uw toegestane gebruik van de site. Het is verboden overtreden of te pogen enig echtheidskenmerken van de Site, met inbegrip schenden, zonder beperking, (a) de toegang tot inhoud of gegevens niet voor jou bedoeld, of inloggen op een server of account die u niet bevoegd bent om toegang te krijgen; (b) proberen te onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van de site, of een daaraan gelieerde systeem of netwerk of de beveiliging of authenticatie maatregelen zonder de juiste vergunning schenden; (c) het verstoren of proberen te bemoeien met de service naar elke gebruiker, host of netwerk, inclusief, zonder beperking, door middel van het indienen van een virus op de site, overbelasting, “flooding”, “spam”, “mail bombing”, “ crashen”of instelling van een‘DDOS’aanval op de site; (d) het gebruik van de site om ongevraagde e-mail, met inbegrip van stuur, zonder beperking, promoties, of reclame voor producten of diensten; (e) het vervalsen van een TCP / IP packet header of een deel van de header informatie in een e-mail of in een posting gebruik van de site; of (f) een poging om te wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins te verminderen of te proberen bij het verstrekken van de site te reduceren tot een voor mensen waarneembare vorm een van de broncode door ons gebruikt. Elke overtreding van systeem- of netwerkbeveiliging kan onderhevig aan burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

16. VRIJWARING. U stemt ermee in ons schadeloos te stellen voor sommige van uw handelen en nalaten. U gaat ermee akkoord te vrijwaren, verdedigen en te vrijwaren Company, haar filialen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers van alle claims van derden, verliezen, aansprakelijkheid, schade en / of kosten (inclusief redelijke advocaatkosten en kosten) die voortvloeien uit uw toegang tot of het gebruik van de Site, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw inbreuk of schending door een andere gebruiker van uw account, van enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte van een dergelijke claim, verlies, of de vraag, en zal u een redelijke bijstand, op uw kosten, in de verdediging van een dergelijke claim, verlies, schade of kosten.

17. COPYRIGHT. De inhoud van de website of dienst zijn: Copyright © 2017 Dragon Ball Z Dokkan Battle Hack Cheats.

18. SCHEIDBAARHEID; AFSTAND. Als, om welke reden dan ook, een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling of voorwaarde in deze Gebruiksvoorwaarden niet uitvoerbaar is, zullen alle andere voorwaarden onaangetast en volledig van kracht blijven. Geen verklaring van afstand van een schending van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden zal een verklaring van afstand van enige voorafgaande, gelijktijdige of latere schending van dezelfde of enige andere bepaling hiervan vormen, en er geen verklaring van afstand zal geldig zijn tenzij schriftelijk en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de partij die afstand doet.

19. CERTIFICAAT NR. Niets op deze site mag worden opgevat als het verlenen van een licentie voor een van de handelsmerken, dienstmerken of logo’s die eigendom zijn van ons of door derden te gebruiken.

20. VERENIGDE STATEN GEBRUIK. De Site wordt gecontroleerd en beheerd door Company vanuit haar kantoren in de staat Californië. Het domein van de website is geregistreerd in de Verenigde Staten en de site wordt gehost in de Verenigde Staten. De doelgroep voor deze site bestaat uit individuen in alleen de Verenigde Staten. Company garandeert niet dat een van de materialen of de diensten waartoe u toegang heeft gekregen beschikbaar is of geschikt is voor gebruik in andere locaties. Uw gebruik van of de toegang tot de site dient niet te worden opgevat als bedrijf zelf doelbewust gebruik maken van de voordelen of voorrecht van het zakendoen in een staat of rechtsgebied dan Californië en de Verenigde Staten.

21. WIJZIGINGEN. Company behoudt zich het recht voor om deze te wijzigen. Mocht Company streven naar een dergelijke wijziging, die we bepalen, is materiaal in onze eigen goeddunken, zullen wij maken:

(a) Geef je merkt via e-mail van de verandering 15 dagen voorafgaand aan de verandering te gaan in werking, en
(b) publiceren op de homepage van het feit dat een wijziging zal worden gemaakt.

Indien een bevoegde rechtbank beslissen deze wijziging bepaling ongeldig is, dan is deze wijziging clausule wordt beëindigd als onderdeel van deze overeenkomst. Alle wijzigingen van de Voorwaarden zal Forward Looking zijn.